AKTYWNY SAMORZĄD 2020

pfron new

Program finansowany ze środków PFRON

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU REALIZUJE NASTEPUJĄCE FORMY WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W bieżącym roku wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – http://sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON, link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Moduł I (Obszary A – D) – od 01.03.2020r. do 31.08.2020r.,

Moduł II – od 01.03.2020r. do 31.03.2020r. (dot. roku akademickiego 2019/2020)

                 od 01.09.2020r. do 10.10.2020r. (dot. roku akademickiego 2020/2021).

Wnioski do pobrania:

 Moduł I

Obszar A

pdfWniosek__A1.pdf184.59 KB

pdfWniosek__A2-3.pdf190.86 KB

pdfWniosek__A4.pdf183.27 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_A1i2.pdf158.66 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_A4.pdf135.22 KB

pdfklauzula_informacyjna_RODO.pdf131.23 KB

Obszar B

pdfWniosek__B1-3-4.pdf185.79 KB

pdfWniosek__B2.pdf184.55 KB

pdfWniosek__B5.pdf184.14 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_B1dysfunkcja_obu_kończyn_górnych.pdf159.59 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_B1i2_dysfunkcja_narządu_wzroku.pdf175.67 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_B3.pdf136.01 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_B4.pdf134.91 KB

pdfklauzula_informacyjna_RODO.pdf131.23 KB

Obszar C

pdfWniosek_C1.pdf183.2 KB

pdfWniosek_C2.pdf183.99 KB

pdfWniosek_C3.pdf184.96 KB

pdfWniosek_C4.pdf186.16 KB

pdfWniosek_C5.pdf183.78 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_C1.pdf149.28 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_C3i4.pdf187.5 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_C5.pdf144.71 KB

pdfklauzula_informacyjna_RODO.pdf131.23 KB

Obszar D

pdfWniosek__D.pdf180.16 KB

pdfklauzula_informacyjna_RODO.pdf131.23 KB

Moduł II

pdfWniosek_MII.pdf211.8 KB

pdfzaświadczenie_z_uczelni.pdf197.88 KB

pdfzaświadczenie_od_pracodawcy.pdf117 KB

pdfklauzula_informacyjna_RODO.pdf131.23 KB

pdfinformacja_z_uczelni_o_ukończeniu_semestru.pdf121.93 KB