Przekazanie sprzętu komputerowego rodzinom zastępczym

W dniach 15-16 października 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie przekazało sprzęt komputerowy (laptop, myszka, torba) i środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne) 27 rodzinom zastępczym z terenu powiatu żuromińskiego. Zakupiono 9 laptopów z oprogramowaniem, myszkami i torbami, 77 litrów płynów do dezynfekcji, 3800 rękawiczek, 760 maseczek w ramach rządowego programu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” POWER na lata 2014-2020.

Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez zaopatrzenie osób w systemie pieczy zastępczej w środki ochrony osobistej, a dzieci i młodzież w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej. Łączna kwota jaką pozyskał Powiat Żuromiński na zakup sprzętu i środków ochrony to 33.475,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy ze środków współfinansowania krajowego. Przekazany sprzęt z pewnością ułatwi dzieciom naukę oraz będzie wsparciem w sytuacji konieczności podjęcia zdalnego nauczania.

1237laptopyśrodki

Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w 2020 roku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że od 15 września 2020 roku rozpocznie się realizacja "Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie".

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
  w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
Planowany termin realizacji programu to wrzesień – listopad 2020 roku. 
Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu.

Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w w/w programie mogą zgłaszać się do PCPR w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27, telefon 23/657-09-04.

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych

 „Dziecko jest chodzącym cudem jedynym, 
wyjątkowym i niezastąpionym
 Phil Bosmans


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zwraca się z ponowną prośbą do wszystkich osób, które chciałyby pomóc dzieciom niemogącym z różnych przyczyn mieszkać z rodzicami.

Poszukujemy osób, które przyjęłyby dziecko do swojego domu. Wsparciem finansowym oraz poradnictwem służą wykwalifikowani pracownicy PCPR. W najcięższych chwilach, na życiowych zakrętach wszyscy liczymy na przyjaciół. Samotne dzieci pozbawione niezbędnego dla prawidłowego rozwoju, troski, poczucia bezpieczeństwa liczą na przyjacielski gest.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby zostać opiekunem zastępczym?

 • Obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 • Pełnia praw w zakresie władzy rodzicielskiej,
 • Odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stale źródło dochodu,
 • Dobry stan zdrowia umożliwiający stałą opiekę nad dzieckiem,
 • Szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
Czego możesz oczekiwać w zamian?

 • Poradnictwa rodzinnego,
 • Terapii rodzinnej,
 • Korzystania z doświadczeń grupy wsparcia,
 • Bezpłatnego szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
 • Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
Jakie dzieci najczęściej trafiają do rodzin zastępczych? • Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • Dzieci z rodzin niezaradnych wychowawczo,
 • Dzieci z rodzin nadużywających narkotyków lub alkoholu,
 • Dzieci, których rodzice są chorzy lub weszli w konflikt z prawem,
 • Sieroty naturalne,
Skontaktuj się z nami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lidzbarska 27
09-300 Żuromin
tel. 0-23 657 35 15

Program "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Powiat Żuromiński przystąpił do rządowego programu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez zaopatrzenie osób w systemie pieczy zastępczej w środki ochrony osobistej, a dzieci i młodzież w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej. Łączna kwota jaką uzyskuje Powiat Żuromiński wynosi 33 475,00 zł.

Program będzie realizowany w okresie wakacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, tak aby od września dzieci mogły rozpocząć naukę odpowiednio wyposażone. Rodziny zastępcze otrzymają wsparcie do bezpośredniej walki z koronawirusem poprzez zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, w tym: maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy ze środków współfinansowania krajowego, przekazywane samorządowi na podstawie umowy o dofinansowanie.

Środki finansowe na realizację programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki w kwocie 5.076,00 zł na realizację w 2020 roku programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizacja programu planowana jest od września. Adresatami programu będą sprawcy przemocy domowej:

 • samodzielnie zgłaszające się,
 • kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
 • kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,
 • zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje do uczestnictwa w programie.

Dyrektor PCPR 
Danuta Przybył

#gaszynchallenge

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie dziękuje za nominację Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz firmie REMEB. Wyzwanie przyjmujemy i do dalszej zabawy nominujemy:

 1. Hurtownię Monika w Żurominie,
 2. Eko-Dom w Żurominie,
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutocinie,
 4. Siłownię Olimp w Żurominie.