DARMOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W RAMACH GRUP WSPARCIA ,"RÓWNOWAŻNIA"

Fundacja ADRA Polska - ADRA Poland, wychodzące naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemia wirusa COVID-19, zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu ,,Równoważnia’’. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można BEZPIECZNIE i ANONIMOWO podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu spotkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

Grupy wparcia, "Równoważnia" będą odbywać się pod opieką wykwalifikowanych specjalistów – psychologów, trenerów, doradców zawodowych, trenerów i coachów.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia ,,Równoważnia’’?

Wejść na stronę https://www.adra.pl/kryzys

Wypełnić krótki formularz

Poczekać na kontakt ze strony Fundacji.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości, akceptacji, szacunku i ciepła rodzinnego domu. Jednak nie każde ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takiej rodzinie. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych są mocno doświadczone przez los. Pragną domu i rodziny, która je przytuli, wesprze, wytłumaczy, da poczucie bezpieczeństwa i doceni. Niestety rodzin zastępczych jest wciąż za mało.

Jeżeli  jesteście  Państwo zainteresowani zapraszamy i zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. Udzielimy szczegółowych informacji i odpowiemy na pytania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie
ul. Lidzbarska 27
09 – 300 Żuromin
tel. 23 657-35-15

 

AKTYWNY SAMORZĄD 2021

pfron new

Program finansowany ze środków PFRON

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2021 ROKU REALIZUJE NASTEPUJĄCE FORMY WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier  w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać  w formie tradycyjnej lub  drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON , link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Moduł I (Obszary A – D) – od 01.03.2021 r. do 31.08.2021r.,

Moduł II – od 01.03.2021r. do 31.03.2021r. (dot. roku akademickiego 2020/2021)

                  od 01.09.2021r. do 10.10.2021r. (dot. roku akademickiego 2021/2022).


WNIOSKI DO POBRANIA

Moduł I

Obszar A

pdfWniosek  A1173.14 KB

pdfWniosek  A2-3186.54 KB

pdfWniosek A4187.38 KB

Obszar B

pdfWniosek B1-3-4188.5 KB

pdfWniosek B2188.02 KB

pdfWniosek B5187.76 KB

Obszar C

pdfWniosek C1185.48 KB

pdfWniosek C2187.44 KB

pdfWniosek C3187.36 KB

pdfWniosek C4189.08 KB

pdfWniosek C5186.9 KB

Obszar D

pdfWniosek D184.15 KB

Moduł II

pdfWniosek MII212.71 KB

 
 

Umowa na udostępnienie miejsc dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży podpisana

Powiat Żuromiński w dniu 14 grudnia 2020 r. zawarł porozumienie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, na jego podstawie udostępniono miejsca pobytu dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży z terenu powiatu żuromińskiego w Dom Samotnej Matki w Matemblewie. Schronienia udziela się na wniosek Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu żuromińskiego, zgodnie z § 4 ust. 1, 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Koszt pobytu jednej osoby wynosi 60,00 zł za dobę.

Strona Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Dom Samotnej Matki w Matemblewie:

https://www.caritas.gda.pl/placowki-cag/dom-samotnej-matki-caritas/?portfolioCats=113

 

Przekazanie sprzętu komputerowego rodzinom zastępczym

W dniach 15-16 października 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie przekazało sprzęt komputerowy (laptop, myszka, torba) i środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne) 27 rodzinom zastępczym z terenu powiatu żuromińskiego. Zakupiono 9 laptopów z oprogramowaniem, myszkami i torbami, 77 litrów płynów do dezynfekcji, 3800 rękawiczek, 760 maseczek w ramach rządowego programu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” POWER na lata 2014-2020.

Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez zaopatrzenie osób w systemie pieczy zastępczej w środki ochrony osobistej, a dzieci i młodzież w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej. Łączna kwota jaką pozyskał Powiat Żuromiński na zakup sprzętu i środków ochrony to 33.475,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy ze środków współfinansowania krajowego. Przekazany sprzęt z pewnością ułatwi dzieciom naukę oraz będzie wsparciem w sytuacji konieczności podjęcia zdalnego nauczania.

1237laptopyśrodki

Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w 2020 roku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że od 15 września 2020 roku rozpocznie się realizacja "Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie".

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
  w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
Planowany termin realizacji programu to wrzesień – listopad 2020 roku. 
Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu.

Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w w/w programie mogą zgłaszać się do PCPR w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27, telefon 23/657-09-04.

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych

 „Dziecko jest chodzącym cudem jedynym, 
wyjątkowym i niezastąpionym
 Phil Bosmans


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zwraca się z ponowną prośbą do wszystkich osób, które chciałyby pomóc dzieciom niemogącym z różnych przyczyn mieszkać z rodzicami.

Poszukujemy osób, które przyjęłyby dziecko do swojego domu. Wsparciem finansowym oraz poradnictwem służą wykwalifikowani pracownicy PCPR. W najcięższych chwilach, na życiowych zakrętach wszyscy liczymy na przyjaciół. Samotne dzieci pozbawione niezbędnego dla prawidłowego rozwoju, troski, poczucia bezpieczeństwa liczą na przyjacielski gest.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby zostać opiekunem zastępczym?

 • Obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 • Pełnia praw w zakresie władzy rodzicielskiej,
 • Odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stale źródło dochodu,
 • Dobry stan zdrowia umożliwiający stałą opiekę nad dzieckiem,
 • Szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
Czego możesz oczekiwać w zamian?

 • Poradnictwa rodzinnego,
 • Terapii rodzinnej,
 • Korzystania z doświadczeń grupy wsparcia,
 • Bezpłatnego szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
 • Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
Jakie dzieci najczęściej trafiają do rodzin zastępczych? • Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • Dzieci z rodzin niezaradnych wychowawczo,
 • Dzieci z rodzin nadużywających narkotyków lub alkoholu,
 • Dzieci, których rodzice są chorzy lub weszli w konflikt z prawem,
 • Sieroty naturalne,
Skontaktuj się z nami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lidzbarska 27
09-300 Żuromin
tel. 0-23 657 35 15