AKTYWNY SAMORZĄD 2018

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

W 2018 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • 8000 zł,
 • udział własny - 15%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 • 200 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.600 zł,
 • pozostałe koszty - 600 zł,
 • udział własny - 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie  1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
 • dla osoby niewidomej - 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł
 • dla pozostałych osób dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
 • udział własny - 10%,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Zadanie  2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł z możliwością zwiększenia maksymalnie o 100%,
 • udział własny - 0%,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności - 3.000 zł,
 • udział własny - 0%.
Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości
Po amputacji w zakresie:
 • ręki - 9.000 zł,
 • przedramienia - 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny - 10%,
 • okres karencji 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
 • do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
 • udział własny - 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 • 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną,
 • udział własny 15 %,
 • dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku o wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych(od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

w module II – w zakresie kosztów czesnego:

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Moduł I -   od 1 maja do 30 sierpnia 2018r.

Moduł II

od 12 marca do 30 marca 2018r. - semestr letni (2017/2018) 
od 1 września do 10 października  2018r.- semestr zimowy (2018/2019)

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl

Wnioski do pobrania:

Moduł I

Obszar A  Zadanie 1,2

docWniosek  ON pełnoletnia183 KB

docWniosek ON podopieczny183 KB

docWkładka obszar A Zad. nr 181.5 KB

docWkładka obszar A Zad. nr 277.5 KB

docxZaświadczenie lek. A1i215.15 KB

docZał. 1 do wniosku osw dochody49 KB

docZał.2 do wniosku osw  przetw danych30 KB

Obszar B  Zadanie 1,2

docWniosek  ON pełnoletnia 183 KB

docWniosek ON podopieczny 183 KB

docWkładka obszar B Zadanie  nr 1 i nr 278 KB

docZaświadczenie lek. B1i248 KB

docZał. 1 do wniosku osw dochody 49 KB

docZał.2 do wniosku osw  przetw danych 30 KB

Obszar C  Zadanie 2,3 i 4

docWniosek  ON pełnoletnia 183 KB

docWniosek ON podopieczny 183 KB

docwkladka_obszar_C_Zadanie_nr_2.doc82.5 KB

docwkladka_obszar_C_Zadanie_nr_3.doc76 KB

docwkladka_obszar_C_Zadanie_nr_4.doc82.5 KB

docxZaświadczenie lek. C 3i418.16 KB

docZał. 1 do wniosku osw dochody 49 KB

docZał.2 do wniosku osw  przetw danych 30 KB

Obszar D 

docWniosek  ON pełnoletnia 183 KB

docWkładka obszar D76 KB

docZał. 1 do wniosku osw dochody 49 KB

docZał.2 do wniosku osw  przetw danych 30 KB

Moduł II

docWniosek  ON pełnoletnia 183 KB
docWkładka Moduł II97 KB
docZał. 1 do wniosku osw dochody 49 KB
docZał.2 do wniosku osw  przetw danych 30 KB
docZał.3  do wniosku osw dochody dla studentów pracujących48.5 KB
docZał. 4 do wniosku moduł II zaśw. uczelnia45.5 KB
docxOświadczenie o liczbie semestrów14.49 KB
docxZaświadczenie pracodawcy Moduł II15.82 KB

Trening pracy dla uczestników projektu "Równe szanse"

W dniach 15-18 lutego 2018 roku uczestnicy projektu „Równe szanse” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w „Treningu pracy” w miejscowości Zaździerz. Trening ten miał na celu przygotowanie do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV oraz podania o pracę. Uczestnicy byli przygotowywani do zwiększenia aktywności zawodowej, kształtowania funkcjonowania na rynku pracy, a także ukierunkowywani na identyfikację własnych zasobów i potrzeb zawodowych.

28175661 1805437062833670 186505976 n28308444 1805436936167016 1196637015 n

Warsztaty pn. "Jak radzić sobie z emocjami" dla uczestników projektu "Równe szanse" współfinansowanego ze środków EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze środków EFS zakończyło realizację warsztatów pn. „Jak radzić sobie z emocjami” dla 10 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Dzieci biorące udział w warsztatach podzielone były na dwie grupy wiekowe i zrealizowały łącznie 30 godzin zajęć w okresie od 16 listopada do 22 grudnia 2017 roku.

Zajęcia zawierały elementy muzykoterapii i relaksacji. Dzieci uczestniczące w nich uczyły się m.in.: jak rozpoznawać i nazywać emocje, sposobów na odreagowanie napięcia, zastępowania zachowań nieakceptowanych oraz budowania poczucia swojej wartości i pewności siebie poprzez odnajdywanie swoich mocnych stron.

 eeeeee

Warsztaty umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Równe szanse"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie dniach 4-8 grudnia 2017 roku przeprowadziło "Warsztaty umiejętności społecznych". Zajęcia te realizowane były w ramach projektu "Równe szanse" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wzięło w nich udział 13 uczestników projektu. Warsztaty te miały na celu zdobycie przez uczestników kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku lokalnym i na rynku pracy, nabycie lub wzmocnienie umiejętności interpersonalnych, zainicjonowanie zmiany w biernej postawie, roszczeniowym sposobie myślenia i działania na rzecz postawy otwartości i współpracy, jak również wyznaczenie celów do osiągnięcia w życiu osobistym i zawodowym, a także budowę i rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

IMG 20171208 104449IMG 20171208 112759IMG 20171208 112939

Konferencja pn. "Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w dniu 13 grudnia w ramach realizowanego projektu „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowało konferencję pn. „Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami”. Na początku spotkania pani Danuta Przybył – Dyrektor PCPR przywitała wszystkich zgromadzonych gości, przedstawiła cele realizowanego projektu i wprowadziła w tematykę konferencji, następnie głos zabrał pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński. W kolejnej części spotkania swoje prelekcje wygłosili zaproszeni goście. Jako pierwszy głos zabrał pan Tomasz Kozłowski kierownik Fundacji "Praca dla Niewidomych" Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie, następnie pani Aleksandra Pęcherzewska Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”, kolejnym prelegentem był radca prawny pan Piotr Laskowski oraz pan Paweł Pyrzyński Kluczowy Doradca Biznesowy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Warszawie. Na zakończenie konferencji głos zabrał pan Ireneusz Rejmus Wicestarosta Żuromiński. Konferencja miała na celu przybliżenie osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom, władzom gminnym i powiatowym oraz osobom pracującym z niepełnosprawnymi dobrych praktyk wynikających z prowadzenia zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych oraz korzyści z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością i samozatrudnienia.

20171213 09514320171213 09521820171213 10034120171213 122658

Warsztaty wyjazdowe dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

W dniach od 30 listopada do 3 grudnia 2017 roku grupa dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i ich otoczenie uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach w Serocku w hotelu „Exploris” realizowanych w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty te obejmowały terapię taktykalną i sensoryczną dla dzieci oraz trening kompetencji rodzicielskich z elementami integracji emocjonalnej dla opiekunów. Podczas pobytu uczestnicy projektu korzystali z hotelowej strefy SPA oraz basenu, organizowane były również seanse filmowe, zabawy animacyjne i dyskoteka.

IMG 2425IMG 2434IMG 2458IMG 2462