Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 848, dalej zwana ustawą). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.pcpr-zuromin.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, 09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27

Data publikacji strony internetowej: 

2008-09-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2021-11-09

Informacja o zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności lub wyłączenia od stosowania ustawy:

• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych. • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-03-26 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. 23 657 35 15 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Justyna Żywiecka

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w terminie wskazanym powyżej, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się na I piętrze w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27.

• Do budynku prowadzi wejście od ulicy Lidzbarskiej - do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich,

• Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsługiwane na parterze budynku.

• W budynku nie ma windy. W budynku na I piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,

• Za budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

• W budynku nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie broraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

• Wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych (z lewej strony od wejścia) znajduje się dzwonek do PCPR.

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne

• Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne mieści się na parterze budynku (budynek Internatu) ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin

• Do budynku prowadzi wejście od ulicy Lidzbarskiej - do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich

•W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

• Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

• W budynku nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 docZgłoszenie_o_zapewnienie_tłumacza_języka_migowego_-_Żuromin.doc33 KB