Piecza zastępcza - 5. Program „Dobry start”

Spis treści

Program „Dobry Start” dla ucznia w rodzinie zastępczej

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie?

300 zł na dziecko – rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Dla kogo wsparcie?

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

 1. Nie ukończył:
 • 20 lat
 • 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:
 • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • potrzebie kształcenia specjalnego
 • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

 1. Uczy się w placówce, takiej jak:
 • szkoła podstawowa
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna
 • szkoła policealna
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
 • specjalny ośrodek wychowawczy
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Program „Dobry Start” nie obejmuje:

 • dziecka w przedszkolu – w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu
 • studentów

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy wypełnić wniosek (zamieszczony poniżej) i złożyć go w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie , ul. Lidzbarska 27 I piętro, pokoje 27, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Kontakt telefoniczny: (23) 657 35 15.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać drogą tradycyjną (papierową) już od 15 sierpnia bieżącego roku. Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Wniosek​_dobry​_start​_dla​_pieczy zastępczej.pdf 0.72MB