Projekt "Równe szanse"

 loga

PROJEKT „RÓWNE SZNASE”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie realizuje projekt pn. „Równe szanse” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Grupę docelową będą stanowili mieszkańcy powiatu żuromińskiego w wieku aktywności zawodowej spełniający jeden z poniższych warunków:

- posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważny dokument),

- korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,

- dzieci z rodzin zastępczych oraz ich otoczenie.

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno – szkoleniowym.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lidzbarska 27, Żuromin

bądź telefoniczny:

23/657-09-04, 23/657-35-15