Piecza zastępcza

Spis treści


1. Informacje ogólne

Rodzinna piecza zastępcza

Najbardziej wskazana ze względu na zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych i zdrowotnych dziecka, jest rodzinna piecza zastępcza. To przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej dziecko znajdzie miłość, ciepło, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku pobawionemu właściwej opieki rodzicielskiej możliwość prawidłowego wychowania i optymalnego poziomu rozwoju psychofizycznego.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. Rodzina zastępcza:

- spokrewniona:

- utworzona przez najbliższych krewnych przyjmowanego dziecka- dziadków, pradziadków lub rodzeństwo, może być pełniona przez osobę samotną lub małżeństwo;
- może w niej przebywać dowolna ilość dzieci;
- rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 694 zł na każde dziecko;
- otrzymuje także inne dofinansowania związane z pełnioną całodobowo opieką i wychowaniem dziecka;

- niezawodowa:

- utworzona przez dalszych krewnych przyjmowanego dziecka (takich jak wujostwo, kuzynostwo) lub osoby niespokrewnione z dzieckiem; może być pełniona przez osobę samotną lub małżeństwo;
- może w niej przebywać w tym samym czasie nie więcej jak 3 dzieci;
- rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1052 zł na każde dziecko;
- otrzymuje także inne dofinansowania związane z pełnioną całodobowo opieką i wychowaniem dziecka;
- kandydaci muszą odbyć szkolenie;

- zawodowa:

- utworzona przez osoby niespokrewnione z przyjmowanym dzieckiem, kiedy jego powrót do rodziców biologicznych nie jest możliwy, a brak jest osób z rodziny pochodzenia, które mogłyby przejąć nad nim opiekę;
- może w niej przebywać w tym samym czasie nie więcej jak 3 dzieci;
- rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1052 zł na każde dziecko;
- otrzymuje także inne dofinansowania związane z pełnioną całodobowo opieką i wychowaniem dziecka;
- dodatkowo przysługuje jej wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż 2000 zł miesięcznie;
- kandydaci muszą odbyć szkolenie;

W rodzinach zawodowych wyróżnia się:

- zawodową pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego- utworzona przez osoby niespokrewnione z dzieckiem, przyjmująca dzieci w trybie nagłym, w celu ich zabezpieczenia, do czasu unormowania sytuacji prawnej;
- specjalistyczną- utworzona przez osoby niespokrewnione z przyjmowanym dzieckiem, pełniąca opiekę nad dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dzieci na podst. ustawy z dnia 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz małoletnie matki z dziećmi.

 1. Rodzinny dom dziecka

Utworzony dla dzieci, które nie mają bliskich osób w rodzinie mogących przejąć nad nimi opiekę, a ich pobyt w pieczy jest długotrwały, przeważnie do ukończenia przez nich 18 r.ż., a w niektórych przypadkach po uzyskaniu pełnoletniości (pozostając na prawach wychowanka)

- może w nim przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci;
- prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1052 zł na każde dziecko;
- prowadzący otrzymuje także inne dofinansowania związane z pełnioną całodobowo opieką i wychowaniem dziecka;
- dodatkowo prowadzącym przysługuje wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż 2000 zł miesięcznie;
- kandydat na prowadzącego musi odbyć szkolenie.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

- traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
- zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
- zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
- zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
- zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne,
- zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
- umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

Instytucjonalna piecza zastępcza

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej:

 1. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu:

- socjalizacyjnego
- interwencyjnego
- specjalistyczno – terapeutycznego
- typu rodzinnego

 1. Regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna
 2. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny

Placówka opiekuńczo – wychowawcza:

 1. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku
 3. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych:

Skierowanie do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na terenie powiatu żuromińskiego nie istnieje żadna placówka opiekuńczo-wychowawcza.


2. Informacje dla kandydatów

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Niniejsze wymagania w stosunku do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka reguluje art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Informacje dla usamodzielnianych

 1. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępczej

Warunkiem korzystania z pomocy jest przygotowanie przez usamodzielnianego Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU). Program ten przygotowuje usamodzielniany z opiekunem usamodzielnienia i przedstawia go (za pośrednictwem pracownika PCPR ) do zatwierdzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie lub innej osobie działającej z jego upoważnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. 

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom, dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny PCPR, wychowawca, psycholog, terapeuta inny pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej lub inna osoba wskazana przez usamodzielnianego i zaakceptowana przez Dyrektora PCPR w Żurominie lub innego upoważnionego pracownika PCPR.

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Zatwierdzony Indywidualny Program Usamodzielnienia i jego realizacja staje się podstawą do korzystania z przysługujących form pomocy. Co oznacza, że w przypadku zmiany planów ujętych w tym Programie usamodzielniany musi zgłosić je niezwłocznie właściwemu pracownikowi PCPR w celu aktualizacji i akceptacji zmian w IPU.

Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniania wraz z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem PCPR dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia.

Komu przysługuje pomoc?

Udzielana zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczy wychowanków, którzy po uzyskaniu pełnoletności rozpoczęli proces usamodzielniania opuszczając:

- rodzinę zastępczą
- rodzinny dom dziecka
- placówkę opiekuńczo wychowawczą
- regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną

Formy pomocy:

 1. Pomoc na kontynuowanie nauki
 2. Pomoc na usamodzielnienie (pieniężna)
 3. Pomoc na zagospodarowanie (rzeczowo - pieniężna)
 4. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
 5. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 6. Pomoc prawna i psychologiczna

Okres pobytu w pieczy a uprawnienia do objęcia pomocą :

Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej mogą korzystać z pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie, jeżeli przebywali w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Sposób przyznania pomocy:

Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy dla osoby usamodzielnianej na kontynuowania nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję zmienia się lub uchyla, jeżeli osoba usamodzielniana marnotrawi przyznane świadczenia. Pomoc ta przyznawana jest (lub udzielana) na wniosek osoby usamodzielnianej.

Kryteria odmowy przyznania pomocy:

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem na jaki zostanie przyznana
 • osoba usamodzielniana przed osiągnieciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą
 • osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia
 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

Pomoc na kontynuowanie nauki  przyznaje się osobie usamodzielnianej w wysokości 526,00 zł miesięcznie, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • na uczelni ;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego, obejmuje także okresy wakacji i ferii jeśli wchodzą one w okres roku szkolnego bądź akademickiego.

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

 •  kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;
 •  bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;
 • została umieszczona w zakładzie karnym.

Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić:

 • w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni jeżeli osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie o ile powiat żuromiński był miejscem zamieszkania osoby usamodzielnianej przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Pomoc na usamodzielnienie

Kryterium dochodowe pomocy na usamodzielnienie

Pomoc przyznawana jest osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, pomoc może być przyznana w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie od 01.06.2018r.:

W przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat

 • wynosi nie mniej niż 3470 zł

W przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

 • nie mniej niż 6 939 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3 470 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 1 735 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.

W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie ( o ile Żuromin jest powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej ).

Pomoc na zagospodarowanie

Kryterium dochodowe pomocy na zagospodarowanie

Przyznawana jest osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł pomoc może być przyznana w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku . Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

 • Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości:
 • nie niższej niż 1 577 zł,
 • nie niższej niż 3 154 zł w przypadku osoby usamodzielnianej legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie o ile powiat żuromiński jest miejscem osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Uwagi końcowe

 • Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępczej, którzy opuścili pieczę zastępczą w okresie do 31 grudnia 2011 r. - reguluje USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o POMOCY SPOŁECZNEJ - stan prawny na dzień 31 grudnia 2011 r.  
 • Inne formy pomocy w usamodzielnianiu omówione w części III jako wspólne dla usamodzielnianych niezależnie od rodzaju miejsca dorastania.
 1. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z innych form opieki całodobowej.

Pomoc dla osób usamodzielnianych - USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) - art. 88 - 90a 

Pomoc dla usamodzielnianych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (uops) dotyczy wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletności opuścili:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (DPS)
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (DSM)
 • schronisko dla nieletnich (SN)
 • zakład poprawczy (ZP)
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (SOSW)
 • specjalny ośrodek wychowawczy (SOW)
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę (MOS)
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy (MOW).

i przebywali tam na podstawie orzeczenia sądu, przez co najmniej rok.

Usamodzielniani mogą korzystać z następujących form pomocy:

 1. pomoc pieniężna na usamodzielnienie
 2. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
 3. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym, w mieszkaniu chronionym
 4. pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 5. pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Pomoc przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej:

 • samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 1 402,00 zł (701 zł kryterium x 200%)
 • w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 1 056,00 zł (528 zł kryterium x 200%).

Podstawę do ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej stanowi kwota 1 763,00 zł.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30% podstawy - tj. 528,90 zł miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę w:

 • gimnazjum
 • szkole ponadpodstawowej;
 • szkole ponadgimnazjalnej;
 • szkole wyższej.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielać w przypadku, gdy osoba usamodzielniana: 

 • kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie lub
 • bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia szkołę lub szkołę wyższą.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie określona jest w § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnieni, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U., 2012 r., poz. 954) i wynosi :

 • dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:
 • 400% podstawy - 7 052,00 zł w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza:

- dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 

- dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i przebywała w nim przez okres powyżej trzech lat;

 • 200% podstawy - 3 526,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;
 • 100% podstawy - 1 763,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.
 • dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:
 • 300% podstawy - 5 289,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w ww. placówkach przez okres powyżej trzech lat;
 • 200% podstawy - 3 526,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w ww. placówkach przez okres przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;
 • 100% podstawy 1 763,00 zł - w przypadku gdy przebywała w ww. placówkach przez okres przez okres od roku do dwóch lat.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.

W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki, o której mowa wyżej.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie ( o ile powiat żuromiński był miejscem zamieszkania osoby usamodzielnianej przed skierowaniem do placówki.)

Odmowa przyznania pomocy

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy;
 • osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

Zawieszenie przyznania pomocy

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku gdy:

 • wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej;
 • nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie między ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia;
 • stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki zawiesza się, w przypadku gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Jeżeli po upływie okresu zawieszenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły, następuje odmowa udzielenia pomocy.

Pomoc na zagospodarowanie

Wysokość pomocy 

Wysokość pomocy pieniężnej na zagospodarowanie określona jest w § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ustala się jako:

 • równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy - 5 289,00 zł;
 • równowartość 300% podstawy - 5 289,00 zł - dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Przeznaczenie 

Pomoc na zagospodarowanie może być przeznaczona na: 

 • materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;
 • niezbędne urządzenia domowe;
 • pomoce naukowe;
 • sprzęt rehabilitacyjny;
 • sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Pomoc na zagospodarowanie przyznana jest w formie rzeczowej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie jeśli powiat żuromiński jest miejscem osiedlenia się tej osoby. 

III. Inne formy pomocy i wsparcia dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej i innych form całodobowego pobytu z ustawy o pomocy społecznej, niezależne od czasu pobytu usamodzielnianego, terminu jej opuszczenia i daty osiągniecia pełnoletności

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

Każdy wychowanek pieczy zastępczej, nie dysponujący własnym lokalem mieszkalnym, nie posiadający uprawnień do żadnego lokalu czyli osoba o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych może ubiegać się o przydział lokalu komunalnego z zasobów Gminy i Miasta Żuromin.

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie.

Urząd prowadzi bazę aktualnych ogłoszeń dotyczących pracy na rynku lokalnym, w kraju i za granicą. Ponadto PUP zajmuje się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Daje możliwość nieodpłatnego ukończenia kursów zawodowych, przygotowania zawodowego dorosłych. Organizuje staże, prace interwencyjne, roboty publiczne. Istnieje możliwość uzyskania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Pomoc prawna i psychologiczna

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne, działające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie  oferuje wsparcie w postaci:

 • usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych,
 • usług ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnego problemu w rodzinie,
 • usług mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi w rodzinie.

Porady i usługi dla rodzin mają na celu umożliwienie osiągnięcia samowystarczalności w pokonywaniu wszelkich problemów, jak i prawidłowe funkcjonowanie rodziny we wszystkich aspektach jej życia.

Porad udzielają specjaliści:
Prawnik - poniedziałek od 1130

 • Psycholog - wtorek od 1300
 • Psycholog ds. uzależnień /narkomania/ - środa od 1200

Do specjalistów można umówić się telefonicznie, bądź osobiście. Poradnictwo czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 800-16 00 . Telefon kontaktowy: 023/657-09-04, adres: Żuromin, ul. Lidzbarska 27


Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek

Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem.

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.


Program „Dobry Start” dla ucznia w rodzinie zastępczej

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie?

300 zł na dziecko – rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Dla kogo wsparcie?

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

 1. Nie ukończył:
 • 20 lat
 • 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:
 • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • potrzebie kształcenia specjalnego
 • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

 1. Uczy się w placówce, takiej jak:
 • szkoła podstawowa
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna
 • szkoła policealna
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
 • specjalny ośrodek wychowawczy
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Program „Dobry Start” nie obejmuje:

 • dziecka w przedszkolu – w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu
 • studentów

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy wypełnić wniosek (zamieszczony poniżej) i złożyć go w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie , ul. Lidzbarska 27 I piętro, pokoje 27, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Kontakt telefoniczny: (23) 657 35 15.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać drogą tradycyjną (papierową) już od 15 sierpnia bieżącego roku. Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Wniosek​_dobry​_start​_dla​_pieczy zastępczej.pdf 0.72MB


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, iż w dniu 17.07.2020r. weszła w życie Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie w formie bonu przysługuje osobie mającej w dniu wejścia w życie ustawy przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci lub przyznane prawo do dodatku wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Polski Bon Turystyczny jest jednorazowym świadczeniem w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia. Rodziny z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać również dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu w wysokości 500 zł. 

Przyznanie bonu nie będzie uzależnione od posiadanych dochodów. W celu skorzystania z bonu turystycznego należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Bon turystyczny zostanie przekazany SMS-em lub e-mailem w formie numeru, pełniącego rolę „portmonetki”.

Bon turystyczny w formie elektronicznej będzie ważny do końca marca 2022 r. Będzie można z niego skorzystać m.in. opłacając pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, sportowym bądź rekreacyjnym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rozwoju- https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -  http://www.zus.pl.