"Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży 2018

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 22/2019 Starosty Żuromińskiego ma za zadanie zakwalifikować na obóz letni, który odbędzie się w terminie od 11-25.07.2019r.  miejscowości Łąkie Wybudowane, 77-139 Brzeźno Szlacheckie, gm. Lipnica, woj. pomorskie, grupę 43 osób (dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 8-15 lat ukończone w 2019 r.). Bezpośrednim realizatorem programu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.

AKTYWNY SAMORZĄD 2019

pfron new

Program finansowany ze środków PFRON

„AKTYWNY SAMORZĄD” 2019


Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON , link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Moduł I (Obszary A – D) – od 15.05.2019 r. do 31.08.2019 r.,

Moduł II – od 10.03.2019r. do 31.03.2019r. (dot. roku akademickiego 2018/2019)

                 od 01.09.2019r. do 10.10.2019r. (dot. roku akademickiego 2019/2020).

Wnioski do pobrania:

 Moduł I

Obszar A

docWniosek - osoba pełnoletnia168.5 KB

docWniosek - podopieczny165 KB

docxklauzula_informacyjna_RODO.docx14.45 KB

docoświadczenie_o_wysokości_dochodów.doc60.5 KB

docwkladka_obszar_A_Zadanie_nr_1.doc81.5 KB

docwkladka_obszar_A_Zadanie_nr_2.doc77.5 KB

docwkladka_obszar_A_Zadanie_nr_3.doc77.5 KB

docwkladka_obszar_A_Zadanie_nr_4.doc75.5 KB

docxzas.lek._A1i2.docx15.11 KB

docxzas.lek._A4.docx15.82 KB

Obszar B

docWniosek - osoba pełnoletnia168.5 KB

docWniosek - podopieczny165 KB

docxklauzula_informacyjna_RODO.docx14.45 KB

docoświadczenie_o_wysokości_dochodów.doc60.5 KB

docwkladka_obszar_B_Zadanie_nr_1_i_nr_2.doc78 KB

docwkladka_obszar_B_Zadanie_nr_3.doc64.5 KB

docwkladka_obszar_B_Zadanie_nr_4.doc66.5 KB

docwkladka_obszar_B_Zadanie_nr_5.doc71 KB

doczas.lek._B1i2.doc48 KB

Obszar C

docWniosek - osoba pełnoletnia168.5 KB

docWniosek - podopieczny165 KB

docxklauzula_informacyjna_RODO.docx14.45 KB

docoświadczenie_o_wysokości_dochodów.doc60.5 KB

docwkladka_obszar_C_Zadanie_nr_1.doc91.5 KB

docwkladka_obszar_C_Zadanie_nr_2.doc82.5 KB

docwkladka_obszar_C_Zadanie_nr_3.doc76 KB

docwkladka_obszar_C_Zadanie_nr_4.doc82.5 KB

docwkladka_obszar_C_Zadanie_nr_5.doc68.5 KB

docxzas.lek._C1.docx20.73 KB

docxzas.lek._C3i4.docx18.11 KB

docxzas.lek._C5.docx17.8 KB

Obszar D

docWniosek - osoba pełnoletnia168.5 KB

docxklauzula_informacyjna_RODO.docx14.45 KB

docoświadczenie_o_wysokości_dochodów.doc60.5 KB

docwkladka_obszar_D.doc76 KB

Moduł II

docWniosek178.5 KB

docxklauzula_informacyjna_RODO.docx14.45 KB

docoświadczenie_o_wysokości_dochodów.doc60.5 KB

docxzaświadczenie_pracodawcy_moduł_II.docx15.76 KB

doczaświadczenie_z_uczelni.doc46.5 KB

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w bieżącym roku będzie odbywał się w dniach 18 lutego – 24 lutego.

Dyżur w Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie:

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wzu/aktualnosci/27334,Tydzien-Pomocy-Osobom-Pokrzywdzonym-Przestepstwem.html

oraz w Sądzie Rejonowym w Mławie:

https://www.mlawa.sr.gov.pl/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem,new,mg,1.html,359

Treningu kompetencji życiowych dla uczestników projektu "Równe szanse"

W dniach 20-23 sierpnia 2018 roku uczestnicy projektu „Równe szanse” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w „Treningu kompetencji życiowych” w Zamku Gostynińskim. Trening miał na celu naukę samodzielności życiowej, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym, podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie roli czasu i podziału obowiązków w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej, nauka umiejętności gospodarowania budżetem domowym, załatwianie spraw w instytucjach. Podczas pobytu uczestnicy wzięli udział w zajęciach savoir-vivre i akademii kucharza, zajęciach cukierniczych, wybijaniu monety zamkowej, warsztatach kuglarskich, karaoke, kinie zamkowym i wspólnym grillowaniu.

123

Aktualna baza danych dotycząca jednostek świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie  informuje, że aktualna baza danych dotycząca jednostek świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego znajduje się na stronie www.mazowieckie.pl, poniżej link:

https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przem/placowki-swiadczace-po

Wizyta studyjna uczestników projektu "Równe szanse"

W dniu 11.07.2018 r. dorośli uczestnicy projektu "Równe szanse" wzięli udział w Wizycie Studyjnej w gminie Drobin. Program wizyty przewidywał:

 1. Zwiedzanie Dziennego Domu Senior + w Drobinie,
 2. Warsztaty "Spółdzielnia Socjalna szansą na zatrudnienie"- prowadzone przez Aleksandrę Pęcherzewską- prezes Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych”CUŚ”,
 3. Warsztaty z decupage prowadzone przez Instruktora Terapii Zajęciowej- Karolinę Krupińską,
 4. Zwiedzanie Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie,
 5. Zwiedzanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mirosławiu,
 6. seans firmowy w kinie Helios w Płocku.

Uczestnikom zapewniono transport, serwis kawowy oraz obiad. 

IMG 20180711 112211 1IMG 20180711 112449IMG 20180711 120617

Spotkanie integracyjne dla uczestników projektu "Równe szanse" i ich otoczenia oraz kadry zarządzającej

W dniu 5 lipca 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowało spotkanie integracyjne dla uczestników projektu i ich otoczenia oraz kadry zarządzającej, które odbyło się w „Ranczu Boguszewiec”. Podczas pikniku uczestnicy brali udział w animacjach, zabawach oraz atrakcjach przygotowanych na tę okazję. Wśród atrakcji dla dzieci i dla dorosłych były baseny zewnętrzne, place zabaw, trampolina, urządzenia rekreacyjne (gladiator, zjeżdżalnia, sumo, spodnie trzyosobowe), rzutki, tyrolka, park linowy, paintball, bilard, tenis stołowy, szachu ogrodowe, boiska sportowe, sprzęt pływający, strzelanie z łuku, hulajnogi. Czas spotkania umilała muzyka na żywo oraz wioska indiańska z pokazem tańca indiańskiego, konkursami, strzelaniem z łuku, rzutkami indiańskimi, wyścigami bizonach kopyt, łapaniem żmijek oraz wyścigiem gąsienic. Uczestnicy podczas pobytu mieli zapewniony serwis kawowy, przekąski , obiad oraz transport.

DSC00459DSC00638DSC00663DSC00698

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla 10 uczestników projektu "Równe szanse" przebywających w pieczy zastępczej

W ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie projektu "Równe szanse" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od lutego do czerwca 2018 roku odbywały się zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla 10 uczestników projektu (10 dziewczynek) przebywających w pieczy zastępczej.

Dzieci brały udział w zajęciach sposobu uczenia się (100 godzin), języka angielskiego (100 godzin), języka niemieckiego (50 godzin), matematyki i naukowo - technicznych (100 godzin), logopedycznych (50 godzin) objęte były również indywidualnym wsparciem psychologicznym z elementami coachingu (60 godzin).

Uczestnicy korzystali ze wsparcia w formie indywidualnej oraz grupowej, samodzielnie lub jeśli zaszła taka potrzeba wspólnie z otoczeniem. Spotkania odbywały się w sali na terenie miasta Żuromina, a wkonawca usługi zapewniał transport uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, poczęstunek i napoje. Na zakończenie udziału we wsparciu wręczono certyfikaty ukończenia szkolenia.

DSC00410DSC00412DSC00415DSC00417

Kursy dla uczestników projektu "Równe szanse"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowało dla 13 uczestników kursy zgodnie ze ścieżką reintegracji zawodowej.

W 96 godzinnym kursie komputerowym ECCC wzięło udział 8 osób. Odbył się on terminie 27.03-28.04.2018 r. W dniach 10.04-10.05.2018 r. miał miejsce kurs decoupage trwającym 64 godziny wzięła w nim udział 1 osoba. Natomiast kurs „Konserwator terenów zielonych” ukończyły 4 osoby i był przeprowadzony w dniach 07.05-25.05.2018 r.

Rodzaj kursu został wybrany w wyniku diagnozy potrzeb, wykształcenia i predyspozycji uczestników projektu, przeprowadzonej przez psychologa, doradcę zawodowego, pracownika socjalnego oraz podsumowany podczas wyjazdowej formy szkolenia – trening pracy.

Kursy zakończyły się formą sprawdzającą przyswojoną wiedzę i uzyskaniem certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Ośmiu uczestników projektu w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uzyskało kwalifikacje zawodowe.

 1720180405 121847IMG 20180328 082241IMG 20180417 151157WP 20180507 16 10 06 Pro