Wizyta studyjna uczestników projektu "Równe szanse"

W dniu 11.07.2018 r. dorośli uczestnicy projektu "Równe szanse" wzięli udział w Wizycie Studyjnej w gminie Drobin. Program wizyty przewidywał:

 1. Zwiedzanie Dziennego Domu Senior + w Drobinie,
 2. Warsztaty "Spółdzielnia Socjalna szansą na zatrudnienie"- prowadzone przez Aleksandrę Pęcherzewską- prezes Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych”CUŚ”,
 3. Warsztaty z decupage prowadzone przez Instruktora Terapii Zajęciowej- Karolinę Krupińską,
 4. Zwiedzanie Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie,
 5. Zwiedzanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mirosławiu,
 6. seans firmowy w kinie Helios w Płocku.

Uczestnikom zapewniono transport, serwis kawowy oraz obiad. 

IMG 20180711 112211 1IMG 20180711 112449IMG 20180711 120617

Spotkanie integracyjne dla uczestników projektu "Równe szanse" i ich otoczenia oraz kadry zarządzającej

W dniu 5 lipca 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowało spotkanie integracyjne dla uczestników projektu i ich otoczenia oraz kadry zarządzającej, które odbyło się w „Ranczu Boguszewiec”. Podczas pikniku uczestnicy brali udział w animacjach, zabawach oraz atrakcjach przygotowanych na tę okazję. Wśród atrakcji dla dzieci i dla dorosłych były baseny zewnętrzne, place zabaw, trampolina, urządzenia rekreacyjne (gladiator, zjeżdżalnia, sumo, spodnie trzyosobowe), rzutki, tyrolka, park linowy, paintball, bilard, tenis stołowy, szachu ogrodowe, boiska sportowe, sprzęt pływający, strzelanie z łuku, hulajnogi. Czas spotkania umilała muzyka na żywo oraz wioska indiańska z pokazem tańca indiańskiego, konkursami, strzelaniem z łuku, rzutkami indiańskimi, wyścigami bizonach kopyt, łapaniem żmijek oraz wyścigiem gąsienic. Uczestnicy podczas pobytu mieli zapewniony serwis kawowy, przekąski , obiad oraz transport.

DSC00459DSC00638DSC00663DSC00698

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla 10 uczestników projektu "Równe szanse" przebywających w pieczy zastępczej

W ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie projektu "Równe szanse" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od lutego do czerwca 2018 roku odbywały się zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla 10 uczestników projektu (10 dziewczynek) przebywających w pieczy zastępczej.

Dzieci brały udział w zajęciach sposobu uczenia się (100 godzin), języka angielskiego (100 godzin), języka niemieckiego (50 godzin), matematyki i naukowo - technicznych (100 godzin), logopedycznych (50 godzin) objęte były również indywidualnym wsparciem psychologicznym z elementami coachingu (60 godzin).

Uczestnicy korzystali ze wsparcia w formie indywidualnej oraz grupowej, samodzielnie lub jeśli zaszła taka potrzeba wspólnie z otoczeniem. Spotkania odbywały się w sali na terenie miasta Żuromina, a wkonawca usługi zapewniał transport uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, poczęstunek i napoje. Na zakończenie udziału we wsparciu wręczono certyfikaty ukończenia szkolenia.

DSC00410DSC00412DSC00415DSC00417

Kursy dla uczestników projektu "Równe szanse"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowało dla 13 uczestników kursy zgodnie ze ścieżką reintegracji zawodowej.

W 96 godzinnym kursie komputerowym ECCC wzięło udział 8 osób. Odbył się on terminie 27.03-28.04.2018 r. W dniach 10.04-10.05.2018 r. miał miejsce kurs decoupage trwającym 64 godziny wzięła w nim udział 1 osoba. Natomiast kurs „Konserwator terenów zielonych” ukończyły 4 osoby i był przeprowadzony w dniach 07.05-25.05.2018 r.

Rodzaj kursu został wybrany w wyniku diagnozy potrzeb, wykształcenia i predyspozycji uczestników projektu, przeprowadzonej przez psychologa, doradcę zawodowego, pracownika socjalnego oraz podsumowany podczas wyjazdowej formy szkolenia – trening pracy.

Kursy zakończyły się formą sprawdzającą przyswojoną wiedzę i uzyskaniem certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Ośmiu uczestników projektu w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uzyskało kwalifikacje zawodowe.

 1720180405 121847IMG 20180328 082241IMG 20180417 151157WP 20180507 16 10 06 Pro

AKTYWNY SAMORZĄD 2018

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

W 2018 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • 8000 zł,
 • udział własny - 15%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 • 200 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.600 zł,
 • pozostałe koszty - 600 zł,
 • udział własny - 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie  1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
 • dla osoby niewidomej - 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł
 • dla pozostałych osób dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
 • udział własny - 10%,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Zadanie  2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł z możliwością zwiększenia maksymalnie o 100%,
 • udział własny - 0%,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności - 3.000 zł,
 • udział własny - 0%.
Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości
Po amputacji w zakresie:
 • ręki - 9.000 zł,
 • przedramienia - 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny - 10%,
 • okres karencji 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
 • do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
 • udział własny - 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 • 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną,
 • udział własny 15 %,
 • dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku o wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych(od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

w module II – w zakresie kosztów czesnego:

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Moduł I -   od 1 maja do 30 sierpnia 2018r.

Moduł II

od 12 marca do 30 marca 2018r. - semestr letni (2017/2018) 
od 1 września do 10 października  2018r.- semestr zimowy (2018/2019)

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl

Wnioski do pobrania:

Moduł I

Obszar A  Zadanie 1,2

docWniosek  ON pełnoletnia183 KB

docWniosek ON podopieczny183 KB

docWkładka obszar A Zad. nr 181.5 KB

docWkładka obszar A Zad. nr 277.5 KB

docxZaświadczenie lek. A1i215.15 KB

docZał. 1 do wniosku osw dochody49 KB

docZał.2 do wniosku osw  przetw danych30 KB

Obszar B  Zadanie 1,2

docWniosek  ON pełnoletnia 183 KB

docWniosek ON podopieczny 183 KB

docWkładka obszar B Zadanie  nr 1 i nr 278 KB

docZaświadczenie lek. B1i248 KB

docZał. 1 do wniosku osw dochody 49 KB

docZał.2 do wniosku osw  przetw danych 30 KB

Obszar C  Zadanie 2,3 i 4

docWniosek  ON pełnoletnia 183 KB

docWniosek ON podopieczny 183 KB

docwkladka_obszar_C_Zadanie_nr_2.doc82.5 KB

docwkladka_obszar_C_Zadanie_nr_3.doc76 KB

docwkladka_obszar_C_Zadanie_nr_4.doc82.5 KB

docxZaświadczenie lek. C 3i418.16 KB

docZał. 1 do wniosku osw dochody 49 KB

docZał.2 do wniosku osw  przetw danych 30 KB

Obszar D 

docWniosek  ON pełnoletnia 183 KB

docWkładka obszar D76 KB

docZał. 1 do wniosku osw dochody 49 KB

docZał.2 do wniosku osw  przetw danych 30 KB

Moduł II

docWniosek  ON pełnoletnia 183 KB
docWkładka Moduł II97 KB
docZał. 1 do wniosku osw dochody 49 KB
docZał.2 do wniosku osw  przetw danych 30 KB
docZał.3  do wniosku osw dochody dla studentów pracujących48.5 KB
docZał. 4 do wniosku moduł II zaśw. uczelnia45.5 KB
docxOświadczenie o liczbie semestrów14.49 KB
docxZaświadczenie pracodawcy Moduł II15.82 KB

Trening pracy dla uczestników projektu "Równe szanse"

W dniach 15-18 lutego 2018 roku uczestnicy projektu „Równe szanse” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w „Treningu pracy” w miejscowości Zaździerz. Trening ten miał na celu przygotowanie do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV oraz podania o pracę. Uczestnicy byli przygotowywani do zwiększenia aktywności zawodowej, kształtowania funkcjonowania na rynku pracy, a także ukierunkowywani na identyfikację własnych zasobów i potrzeb zawodowych.

28175661 1805437062833670 186505976 n28308444 1805436936167016 1196637015 n